Formula List

  • Calm the Shen and Settle the Emotions Pill (An Shen Ding Zhi Wan)
  • Restore the Spleen Decoction (Gui Pi Tang)
  • Emperor of Heaven's Special Pill to Tonify the Heart (Tian Wang Bu Xin Dan)
  • Augmented Rambling Powder (Jia Wei Xiao Yao San)
  • Warm Gallbladder Decoction (Wen Dan Tang)
  • Drive Out Stasis in the Mansion of Blood Decoction (Xue Fu Zhu Yu Tang)